Odsetki wypłacane pomiędzy spółkami siostrami będą zwolnione z podatku u źródła

Odsetki wypłacane pomiędzy spółkami siostrami będą zwolnione z podatku u źródła, jeżeli ich udziałowcami są spółki, a nie osoby fizyczne – przedmiotowe stanowisko zajął Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 12 lutego 2014 r., IBPBI/2/423-1534/13/BG.
Polska spółka otrzymała pożyczkę od spółki holenderskiej. Pożyczka została podzielona na raty składające się z części kapitałowej i naliczonych na warunkach rynkowych odsetek. Na odsetki dodatkowo wystawiana jest przez spółkę holenderską faktura dokumentująca wartość naliczonych odsetek w danym miesiącu. Spółka polska i spółka holenderska są powiązane kapitałowo, ponieważ mają tych samych udziałowców (osoby fizyczne posiadają po 50 %  udziałów zarówno w spółce polskiej jak i spółce holenderskiej). Udziały w tej wysokości posiadane są w obydwu spółkach przez tych samych udziałowców, nieprzerwanie przez okres co najmniej dwóch lat. Polska spółka jest w posiadaniu certyfikatów rezydencji spółki holenderskiej oraz udziałowców (osób fizycznych), dokumentujących opodatkowanie podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów w Holandii, bez względu na miejsce ich osiągania.
Zdaniem Polskiej Spółki ma ona  prawo skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego „u źródła” od wypłaconych spółce holenderskiej odsetek od pożyczki. Uważa, że spełnia warunki zwolnienia, ponieważ osoby fizyczne posiadają w kapitale obydwu spółek (pożyczkodawcy i płatnika odsetek) co najmniej 25 %  udziałów, od co najmniej 2 lat oraz udokumentowali certyfikatami rezydencji swoje opodatkowanie podatkiem dochodowym w Holandii od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.
Spółka podkreśla, że wprawdzie w art. 21 ust. 3a ustawy  z dnia 15 lutego 1992 r.  o podatku dochodowym od osób prawnych, jest mowa o „innej spółce”, a nie o innych udziałowcach, to intencją ustawodawcy nie było podkreślenie konkretnej osobowości prawnej udziałowca (spółka), lecz faktu powiązania kapitałowego w postaci posiadania przez udziałowca więcej niż 25% udziałów w kapitale obydwu spółek. W związku z tym  jeżeli więc udziałowcami polskiej spółki i spółki holenderskiej są osoby fizyczne a nie spółka, to również istnieje możliwość skorzystania ze zwolnienia z zapłaty podatku „u źródła”.
Zdaniem organu podatkowego stanowisko jest nieprawidłowe. Z art. 21 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika, że warunek posiadania udziałów jest spełniony, jeżeli zarówno w spółce polskiej, jak i w spółce holenderskiej, inna spółka podlegająca w państwie członkowskim Unii Europejskiej (np. Holandii) posiada bezpośrednio nie mniej niż 25 % udziałów. Przepis ten  wskazuje, że warunek ten dotyczy udziałowców będących spółkami, a nie udziałowców będących osobami fizycznymi.
W ocenie organu podatkowego intencją ustawodawcy było objęcie tym przepisem wyłącznie innych spółek a nie jakichkolwiek udziałowców (np. osób fizycznych będących rezydentami państwa członkowskiego Unii Europejskiej).

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.