Odpowiedzialność podatkowa byłego wspólnika spółki cywilnej – OP

Wyrokiem z dnia  18 października 2012 r., sygn. akt I FSK 1970/11 Naczelny Sąd Administracyjny uznał, iż orzeczenie o odpowiedzialności wspólników rozwiązanej spółki cywilnej za jej zobowiązania podatkowe, powinno nastąpić na podstawie art. 115 § 1 i 4 w zw. z art. 108 § 1 Ordynacji podatkowej…

43. Odpowiedzialność podatkowa byłego wspólnika spółki cywilnej