Odpis amortyzacji od otrzymanego w drodze darowizny znaku towarowego

Otrzymany przez podatnika w formie darowizny znak towarowy, który posiada prawa potwierdzone wydaną przez Urząd Patentowy decyzją, będzie stanowił – w myśl art. 22b ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wartość niematerialną i prawną podlegającą amortyzacji – przedmiotowe stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia  6 maja 2014 r. (nr sprawy ILPB1/415-201/14-4/AP).

Podatnik ma zamiar rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (jednoosobowo). Ma on otrzymać od współmałżonka w formie darowizny znak towarowy, który objęty jest prawem ochronnym udzielonym decyzją Urzędu Patentowego. Wartość znaku wynosi powyżej 3500 zł. Znak towarowy podatnik zamierza wprowadzić do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych a następnie dłużej niż rok wykorzystywać go do celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Podatnik zamierza więc rozpocząć dokonywanie odpisów amortyzacyjnych znaku towarowego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Organ podatkowy zwrócił uwagę na fakt, że otrzymany przez podatnika w formie darowizny znak towarowy, który posiada prawa potwierdzone wydaną przez Urząd Patentowy decyzją, będzie stanowił wartość niematerialną i prawną podlegającą amortyzacji.  Amortyzacji podlegają nabyte nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania prawa określone w ustawie – Prawo własności przemysłowej o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu czy dzierżawy. Przepisy prawa podatkowego nie dają podstaw do amortyzowania znaków towarowych. Amortyzacji podatkowej podlegają nabyte prawa ochronne do znaków towarowych. A prawo ochronne na znak towarowy powstaje na skutek wydania decyzji przez Urząd Patentowy, co oznacza, że prawo to nie istnieje przed wydaniem takiej decyzji.

Organ podatkowy podkreślił, że status podlegających amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych mogą mieć wyłącznie składniki majątku nabyte, a niewytworzone przez podatnika, a nabycie może nastąpić m. in. w formie darowizny. Podstawę naliczenia odpisów amortyzacyjnych stanowi wartość rynkowa z dnia nabycia.

W związku z powyższym podatnik może dokonywać odpisów amortyzacyjnych od otrzymanego w drodze darowizny znaku towarowego objętego prawem ochronnym oraz zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodów.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com