Oddanie lokalu w najem na cele mieszkaniowe przed dniem 1 stycznia 2011 r. – VAT

Stosownie do poz. 4 załącznika nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2010 r., zwolnione od podatku były usługi w zakresie wynajmowania lub dzierżawienia nieruchomości o charakterze mieszkalnym na własny rachunek, z wyłączeniem wynajmu lokali w budynkach…

8. Oddanie lokalu w najem na cele mieszkaniowe przed dniem 1 stycznia 2011 r.

 

 

Kategorie: VAT.