Od dnia 1 stycznia 2016 r. podmioty rozpoczynające działalność gospodarczą z wykorzystaniem wyrobów węglowych lub wyrobów gazowych oraz podmioty uruchamiające nową instalację wykorzystującą wyroby mogą korzystać ze zwolnienia od akcyzy przysługującego zakładowi energochłonnemu

Do dnia 31 grudnia 2015 r. z przedmiotowego zwolnienia nie mogły korzystać podmioty rozpoczynające dopiero działalność z wykorzystaniem wyrobów węglowych lub gazowych, nawet, jeżeli w roku rozpoczęcia działalności osiągały limity zużycia tych wyrobów określone dla zakładów energochłonnych, oraz działające już podmioty gospodarcze, które dopiero uruchomiły instalacje, w których zużywane będą wyroby węglowe lub gazowe. Podstawą do uznania za zakład energochłonny były bowiem dane dotyczące zużycia ww. wyrobów za rok poprzedzający rok, w odniesieniu do którego był ustalany status zakładu.
Z dniem 1 stycznia 2016 r. na mocy nowelizacji do ustawy dodano przepisy art. 31a ust. 8-9 i art. 31b ust. 5a, 10a i 10b. Stosownie do ich treści podmiot rozpoczynający działalność gospodarczą z wykorzystaniem wyrobów węglowych/wyrobów gazowych, lub podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który uruchamia nową instalację wykorzystującą wyroby węglowe/wyroby gazowe, zostanie uznany za zakład energochłonny wykorzystujący wyroby węglowe/wyroby gazowe, pod warunkiem złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu celnego oświadczenia, że planowany w pierwszym roku działalności procentowy udział zakupu wyrobów węglowych w wartości produkcji sprzedanej wyniesie nie mniej niż 10% (w przypadku wyrobów gazowych nie mniej niż 5%). Jednak w przypadku nieosiągnięcia na koniec pierwszego roku działalności procentowego udziału, o którym mowa wyżej, podmiot ten będzie obowiązany do zapłaty w pierwszym kwartale kolejnego roku akcyzy od zużytych wyrobów węglowych/wyrobów gazowych, od których nie została zapłacona akcyza, wraz z odsetkami.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com