Od dnia 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące zasad opodatkowania producentów suszu tytoniowego działających w ramach grup producentów rolnych tworzonych na podstawie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach

Z dniem 1 stycznia 2016 r. na mocy nowelizacji do ustawy dodano przepis art. 9b ust. 2a. Stosownie do jego treści po spełnieniu enumeratywnie określonych warunków, sprzedaż suszu tytoniowego grupie producentów suszu tytoniowego utworzonej na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz zmianie innych ustaw oraz nabycie lub posiadanie suszu tytoniowego przez grupę, nie będzie podlegać opodatkowaniu akcyzą. W konsekwencji grupy te nie będą musiały uzyskiwać statusu PPT w celu dokonywania obrotu suszem bez podatku akcyzowego. Zatem nabycie lub wejście w posiadanie suszu tytoniowego przez grupę producentów suszu tytoniowego nie spowoduje powstania obowiązku podatkowego, zaś grupa producentów suszu tytoniowego nie będzie podatnikiem akcyzy, a nabycie lub posiadanie suszu tytoniowego przez grupę nie podlega opodatkowaniu akcyzą.

Warunki o których mowa w art. 9b ust. 2a to:

  • posiadanie przez grupę producentów statusu podatnika podatku od towarów i usług;
  • zrzeszanie przez grupę producentów wyłącznie producentów suszu tytoniowego;
  • nabywanie przez grupę producentów suszu tytoniowego wyłącznie od zrzeszonych w niej członków i wyłącznie na podstawie umowy dostawy;
  • niekaralność osób, które zgodnie z aktem założycielskim są upoważnione do reprezentowania grupy producentów, za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com