Od dnia 1 stycznia 2016 r. nowe przepisy dotyczące zezwoleń na prowadzenie składu podatkowego w związku ze zmianą grupy wyrobów akcyzowych

Na mocy nowelizacji ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (zwana dalej: „ustawą”) uchylono art. 49 ust. 1 pkt 11.  Tym samym z dniem 1 stycznia 2016 r. zmiana grupy wyrobów akcyzowych przez podmiot prowadzący skład podatkowy będzie skutkowała jedynie koniecznością zmiany dotychczasowego zezwolenia, a nie obowiązkiem uzyskania nowego zezwolenia.

W przypadku zmiany zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego w związku ze zmianą grupy wyrobów akcyzowych odpowiednie stosowanie znajdują przepisy art. 48 ust. 3-4d ustawy dotyczące spełnienia określonych warunków wydania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, w którym prowadzona jest działalność polegająca wyłącznie na magazynowaniu lub przeładowywaniu wyrobów akcyzowych wyprodukowanych w innym składzie podatkowym.

Należy jednak podkreślić, że na mocy dodawanego z dniem 1 stycznia 2016 r. art. 48 ust. 7 ustawy jeżeli w wyniku dokonanej zmiany zezwolenia zabezpieczenie akcyzowe złożone przez podmiot prowadzący skład podatkowy nie zapewniłoby pokrycia w należnej wysokości kwoty zobowiązania podatkowego albo kwoty zobowiązania podatkowego oraz opłaty paliwowej, warunkiem zmiany zezwolenia jest złożenie dodatkowego lub nowego zabezpieczenia akcyzowego.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.