Od dnia 1 kwietnia nowe zasady dotyczące odliczeń i rozliczania podatku od samochodów – VAT

W dniu 7 lutego 2014 r. Sejm przegłosował nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług wprowadzającej nowe regulacje zmieniające zasady odliczenia podatku z tytułu nabycia (importu, WNT, leasingu) samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie nieprzekraczającej 3,5 tony, paliwa do ich napędu oraz innych wydatków eksploatacyjnych. Jest to konsekwencją wydania przez Radę decyzji wykonawczej upoważniającej Polskę do stosowania środków stanowiących odstępstwo od art. 26 ust. 1 lit. a) i art. 168 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 353 z dnia 28 grudnia 2013 r., s. 51).

Od dnia 1 kwietnia 2014 r. podatnik będzie mógł odliczyć 50 proc. podatku naliczonego w odniesieniu do wszystkich wydatków (związanych z zakupem i eksploatacją auta) dotyczących pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, które wykorzystywane są do celów związanych z opodatkowaną działalnością gospodarczą, jak i do celów prywatnych. W przypadku wydatków związanych z paliwem do napędu samochodów osobowych (oraz innych niż samochody osobowe pojazdów samochodowych o dopuszczalnej ładowności niższej niż 500kg) będzie obowiązywał okres przejściowy obowiązujący do dnia 30 czerwca 2015 r. Okres przejściowy nie będzie dotyczył wydatków na paliwa do samochodów, które są wykorzystywane w 100% do działalności gospodarczej. Dany wydatek zostanie uznany za związany z pojazdem samochodowym, jeżeli dotyczy pojazdu wykorzystywanego w działalności gospodarczej podatnika.

Ustawa zakłada, że pełne prawo do odliczenia będzie przysługiwało tylko w przypadku wydatków związanych z pojazdami wykorzystywanymi przez podatnika wyłącznie do działalności gospodarczej. Będzie to wymagało złożenia w urzędzie skarbowym informacji o tych pojazdach oraz prowadzenia szczegółowej ewidencji przebiegu pojazdu.

Ponadto znowelizowana ustawa przewiduje nowe regulacje dotyczące systemu korekt w przypadku zmiany przeznaczenia pojazdu. Zniesiony zostanie obowiązek uzyskania zaświadczenia z urzędu skarbowego dla potrzeb rejestracji pojazdów sprowadzanych z innych państw UE. W konsekwencji zniesiona będzie też opłata skarbowa od takich zaświadczeń.

źródło

Kategorie: VAT.