Obowiązek wyliczenia pre-porporcji w przypadku prowadzenia przedsiębiorstwa komunikacyjnego

Przedsiębiorstwo w zakresie wykonywania czynności nałożonych na nie przez Gminę – realizacji zadań własnych Gminy – prowadzi działalność gospodarczą, a tym samym działa w charakterze podatnika podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r., w związku z powyższym nie będzie on zobowiązany do ustalenia i stosowania wskaźnika „pre-proporcji”, o którym mowa w art. 86 ust. 2a powołanej ustawy.

Z dniem 1 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych, ustawa ta wprowadziła zmiany dotyczące odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego. Zgodnie z ust. 2a art. 86 obecnie obowiązującej ustawy z dnia 11 marca 2004 r. „w przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, z wyjątkiem celów osobistych, do których ma zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, oraz celów, o których mowa w art. 8 ust. 5 – w przypadku, o którym mowa w tym przepisie, gdy przypisanie tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej podatnika nie jest możliwe, kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2, oblicza się zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej, zwanym dalej „sposobem określenia proporcji”. Sposób określenia proporcji powinien najbardziej odpowiadać specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć.” Przepis ten wprowadził wiele kontrowersji wśród podatników, którzy już od dnia jego ogłoszenia występowali do Ministra właściwego do spraw finansów publicznych w sprawie obowiązku określania kwot podatku naliczonego do odliczenia zgodnie ze sposobem określania proporcji. Tak też było w przypadku spółek zajmujących się komunikacją miejską. Zgodnie z interpretacją indywidualną z dnia 23 października 2015 r. wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie działającego w imieniu Ministra Finansów (IPPP1/4512-765/15-2/BS) przedstawionego we wniosku opisu sprawy Komunikacja Miejska – Sp. z o.o. jest komunalną spółką prawa handlowego ze 100% udziałem Gminy. Podstawowym rodzajem działalności wykonywanej przez Spółkę była realizacja zadania własnego gminy, sprowadzającego się do zapewnienia lokalnego, publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej mieszkańcom gminy. Spółka ta wykonywała również zadania własne gmin ościennych (na podstawie porozumień komunalnych zawartych pomiędzy gminami), które dotyczyły publicznego transportu zbiorowego osób o charakterze użyteczności publicznej na terenie tych gmin. Zasady współpracy w zakresie obowiązku wykonania zadania własnego gminy przez Spółkę określono szczegółowo w umowie wykonawczej zawartej pomiędzy Gminą – Miasto a Spółką. Podstawowym źródłem przychodów Spółki były przychody ze sprzedaży biletów uprawniających do przejazdów komunikacją miejską. Ceny za usługi przewozu (poszczególne rodzaje biletów) oraz zakres ulg fakultatywnych na przejazdy, które były ustalane przez Radę Miasta i nie odzwierciedlały kalkulacji kosztów świadczonej przez Spółkę usługi. W związku z faktem, że przychody ze sprzedaży biletów nie w pełni pokrywały koszty działalności przewozowej, w celu wyrównania poniesionej na tej działalności straty, Spółka otrzymywała od Gminy rekompensatę, której obliczenie odbywało się na zasadach określonych w załączniku do rozporządzenia (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz zasadach szczegółowych doprecyzowanych w umowie wykonawczej. Zgodnie z tym rozporządzeniem oraz umową rekompensata pokrywała koszty działalności eksploatacyjnej wygenerowane na działalności przewozowej (wyrównuje wygenerowaną stratę) oraz zawiera rozsądny zysk.

W związku z wątpliwościami w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług otrzymywanej od Gminy rekompensaty, Spółka zwróciła się do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącego podatku od towarów i usług oraz w rezultacie otrzymała interpretację IPPP2-443-218/12-5/AK, w której Dyrektor potwierdził prawidłowość stanowiska zaprezentowanego przez Spółkę, zgodnie z którym „otrzymywana rekompensata nie stanowi obrotu w rozumieniu art. 29 ust 1 ustawy, a w konsekwencji nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług”. Zadaniem podstawowym Spółki Komunikacja Miejska – Sp. z o.o. jest bowiem zaspokajanie potrzeb mieszkańców w formie wykonywania usługi lokalnego transportu zbiorowego, co należy uznać jako rodzaj prowadzenia przez Spółkę działalności gospodarczej.

Wątpliwości Wnioskodawcy budziło to czy w związku z otrzymywaniem rekompensaty od Gminy Miasto – na pokrycie straty powstałej na skutek wykonywania działalności lokalnego, publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy oraz gmin ościennych, Spółka zobowiązana będzie do ustalenia i stosowania wskaźnika „pre-proporcji”, o którym mowa w art. 86 ust. 2a ustawy z dnia 11 marca 2004 r., w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 r.. gdyż wskazane okoliczności sprawy prowadzą do jednoznacznego przyjęcia, że w opisanej sytuacji mamy do czynienia z czynnościami, które mieszczą się w definicji działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.

Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie działającego w imieniu Ministra Finansów wnioskodawca w zakresie wykonywania czynności nałożonych na niego przez Gminę – realizacji zadań własnych Gminy – prowadzi działalność gospodarczą, a tym samym działa w charakterze podatnika podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ust. 1 tej ustawy. Również w zakresie świadczonych usług przewozu osób, które podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług – wykonuje działalność gospodarczą, tj. działa w charakterze podatnika tego podatku w rozumieniu art. 15 ust. 1 tej ustawy. W konsekwencji, w związku z wykonywaniem wymienionych czynności Wnioskodawca nabywa towary i usługi, które są związane z wykonywaniem przez niego działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 powołanej ustawy. Dlatego też otrzymywanie rekompensaty od Gminy Miasto – na pokrycie straty powstałej na skutek wykonywania działalności lokalnego, publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy oraz gmin ościennych, Spółka nie będzie zobowiązana do ustalenia i stosowania wskaźnika tzw. „pre-proporcji”, o którym mowa w art. 86 ust. 2a ustawy z dnia 11 marca 2004 r., w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 lipca 2016 r. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, że w związku z otrzymywaniem rekompensaty od Gminy Miasto – na pokrycie straty powstałej na skutek wykonywania działalności lokalnego, publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy oraz gmin ościennych, Spółka nie będzie zobowiązana do ustalenia i stosowania wskaźnika tzw. „pre-proporcji”, o którym mowa w art. 86 ust. 2a powołanej ustawy.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com

Kategorie: VAT.