Obowiązek ubezpieczenia w przypadku właściwości ustawodawstwa słowackiego

Kwestie związane z ustaleniem i stosowaniem właściwego ustawodawstwa w zakresie ubezpieczeń społecznych reguluje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Podmiot prowadzi działalność gospodarczą w Polsce, dodatkowo jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę w firmie słowackiej. Osoby, do których zastosowanie ma wskazane rozporządzenie, podlegają ustawodawstwu tylko jednego państwa członkowskiego. Zasada ta oznacza, że w danym momencie można być ubezpieczonym tylko w jednym państwie członkowskim.  Jeżeli właściwym ustawodawstwem jest ustawodawstwo słowackie, zatem z chwilą ustalenia dla przedsiębiorcy ustawodawstwa w zakresie zabezpieczenia społecznego innego niż polskie, przedsiębiorca nie będzie podlegał przepisom ustawy z dnia 13 października 1998 r.,  która zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 lit d reguluje zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym oraz zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Zgodnie z art. 6 ust 5 tej ustawy obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym podlegają osoby fizyczne, które na obszarze RP prowadzą pozarolniczą działalność. Podleganie tych osób ubezpieczeniom społecznym wiąże się z obowiązkiem opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Jeżeli dana osoba nie podlega polskim przepisom w zakresie zabezpieczenia społecznego, tylko słowackim, nie ma obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.