Obowiązek stosowania wskaźnika pre-proporcji do wykonywania działalności lokalnego, publicznego transportu zbiorowego

W związku z otrzymywaniem rekompensaty od gminy – na pokrycie straty powstałej na skutek wykonywania działalności lokalnego, publicznego transportu zbiorowego na terenie tej gminy oraz gmin ościennych, Spółka nie będzie zobowiązana do ustalenia i stosowania wskaźnika tzw. „pre-proporcji”, o którym mowa w art. 86 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 lipca 2016 r.    

Z dniem 1 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych, która wprowadziła zmiany dotyczące odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego. Zgodnie z ust. 2a art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. w przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, z wyjątkiem celów osobistych, do których ma zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, oraz celów, o których mowa w art. 8 ust. 5 – w przypadku, o którym mowa w tym przepisie, gdy przypisanie tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej podatnika nie jest możliwe, kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2, oblicza się zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej, zwanym dalej „sposobem określenia proporcji. Sposób określenia proporcji powinien najbardziej odpowiadać specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć. Przepis ten wprowadził wiele kontrowersji wśród podatników, którzy już od dnia jego ogłoszenia występowali do Ministra właściwego do spraw finansów publicznych w sprawie obowiązku określania kwot podatku naliczonego do odliczenia zgodnie ze sposobem określania proporcji. Tak też było w przypadku spółek świadczących usługi komunikacji miejskiej.

Zgodnie z interpretacją indywidualną z dnia 23 października 2015 r. wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie działającego w imieniu Ministra Finansów (IPPP1/4512-765/15-2/BS) jak wynika z przedstawionego we wniosku opisu sprawy Komunikacja Miejska – Sp. z o.o. jest komunalną spółką prawa handlowego ze 100% udziałem Gminy. Podstawowym rodzajem działalności wykonywanej przez Spółkę jest realizacja zadania własnego gminy, polegającego na zapewnieniu lokalnego, publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej mieszkańcom miasta. Spółka wykonywała również zadania własne gmin ościennych (na podstawie porozumień komunalnych zawartych pomiędzy gminami) dotyczące publicznego transportu zbiorowego osób o charakterze użyteczności publicznej na terenie tych gmin. Zasady współpracy w zakresie obowiązku wykonania zadania własnego gminy przez Spółkę określono szczegółowo w umowie wykonawczej zawartej pomiędzy Gminą – Miasto a Spółką. Podstawowym źródłem przychodów Spółki są przychody ze sprzedaży biletów uprawniających do przejazdów komunikacją miejską. Ceny za usługi przewozu (poszczególne rodzaje biletów) oraz zakres ulg fakultatywnych na przejazdy ustalane są przez Radę Miasta i nie odzwierciedlają kalkulacji kosztów świadczonej przez Spółkę usługi.

W związku z faktem, że przychody ze sprzedaży biletów nie w pełni pokrywają koszty działalności przewozowej, w celu wyrównania poniesionej na tej działalności straty, Spółka otrzymuje od Gminy rekompensatę. Obliczenie wysokości rekompensaty odbywa się na zasadach określonych w załączniku do rozporządzenia (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz zasadach szczegółowych doprecyzowanych w umowie wykonawczej. Zgodnie z ww. rozporządzeniem oraz umową rekompensata pokrywa koszty działalności eksploatacyjnej wygenerowane na działalności przewozowej (wyrównuje wygenerowaną stratę) oraz zawiera rozsądny zysk.

W związku z wątpliwościami w zakresie opodatkowania podatkiem VAT otrzymywanej od Gminy rekompensaty, Spółka zwróciła się do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącego podatku od towarów i usług i otrzymała interpretację IPPP2-443-218/12-5/AK, w której Dyrektor potwierdził prawidłowość stanowiska zaprezentowanego przez Spółkę, że „otrzymywana rekompensata nie stanowi obrotu w rozumieniu art. 29 ust 1 ustawy, a w konsekwencji nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług”.
Zadaniem podstawowym Spółki Komunikacja Miejska – Sp. z o.o. jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców w formie wykonywania usługi lokalnego transportu zbiorowego, co należy uznać jako rodzaj prowadzenia przez Spółkę działalności gospodarczej. Spółka świadczy usługę przewozu osób, której odbiorcą ostatecznym jest pasażer.

Usługa ta wykonywana jest w sposób ciągły (na zasadach określonych w umowie wykonawczej) w celach zarobkowych, gdzie źródłem przychodu są przychody ze sprzedaży biletów oraz rekompensata otrzymywana od gminy.

Wątpliwości Wnioskodawcy budził fakt, czy w związku z otrzymywaniem rekompensaty od Gminy Miasto – na pokrycie straty powstałej na skutek wykonywania działalności lokalnego, publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy oraz gmin ościennych, Spółka zobowiązana będzie do ustalenia i stosowania wskaźnika „pre-proporcji”, o którym mowa w art. 86 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 r.? Wskazane okoliczności sprawy prowadziły do jednoznacznego przyjęcia, że w opisanej sytuacji było do czynienia z czynnościami, które mieszczą się w definicji działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca w zakresie wykonywania czynności nałożonych na niego przez Gminę – realizacji zadań własnych Gminy – prowadził działalność gospodarczą, a tym samym działa w charakterze podatnika podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ust. 1 tej ustawy. Również w zakresie świadczonych usług przewozu osób, które podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług – wykonuje działalność gospodarczą, tj. działa w charakterze podatnika podatku w rozumieniu art. 15 ust. 1 tej ustawy. W konsekwencji, w związku z wykonywaniem tych czynności Wnioskodawca nabywa towary i usługi, które są związane z wykonywaniem przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 tej ustawy.

Podsumowując w związku z otrzymywaniem rekompensaty od Gminy Miasto – na pokrycie straty powstałej na skutek wykonywania działalności lokalnego, publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy oraz gmin ościennych, Spółka nie będzie zobowiązana do ustalenia i stosowania wskaźnika tzw. „pre-proporcji”, o którym mowa w art. 86 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 lipca 2016 r.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com

Kategorie: VAT.