Obowiązek podatkowy z tytułu WDT i WNT po 1 stycznia 2014 r. – VAT

Z dniem 31 grudnia 2013 r. stracił moc art. 19 ustawy o podatku od towarów i usług dotyczący obowiązku podatkowego. Natomiast z dniem 1 stycznia 2014 r. wszedł w życie art. 19a również dotyczący obowiązku podatkowego. Zgodnie z tym przepisem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.
Z dniem 1 stycznia 2014 r. nie uległy zmianie zasady dotyczące obowiązku podatkowego w przypadku WDT (wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów) i WNT (wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów) tj. art. 20, 20a i 20b ustawy o podatku od towarów i usług. W dalszym ciągu zgodnie z art. 20 ust. 1 tej ustawy w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano tej dostawy, z zastrzeżeniem ust. 4 oraz art. 20a.

W przypadku WDT wykonywanej w sposób ciągły przez okres dłuższy niż miesiąc uważa się ją za dokonaną z upływem każdego miesiąca do czasu zakończenia dostawy tych towarów. Obowiązek podatkowy powstaje więc w ostatnim dniu miesiąca – o czym stanowi art. 20 ust 1a ustawy o podatku od towarów i usług.

Z kolei jak stanowi art. 20 ust. 5 tej ustawy w przypadku WNT również po 1 stycznia 2014 r. obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia, z zastrzeżeniem ust. 8 i 9 oraz art. 20b. Przepis art. 20 ust. 1a stosuje się odpowiednio.

Kategorie: VAT.