Obligatoryjne umorzenie postępowania podatkowego

W myśl art. 208 § 1 Ordynacji podatkowej jeśli postępowanie podatkowe z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe, w szczególności w razie przedawnienia zobowiązania podatkowego, organ podatkowy wydaje decyzję o umorzeniu postępowania. Umorzenie to ma charakter bezwzględnie…

42. Obligatoryjne umorzenie postępowania podatkowego