Objęcie definicją działalności rolniczej tzw. produkcji powiązanej – projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw – PIT

W dniu 30 stycznia 2014 r. do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Zakłada on rozszerzenie definicji działalności rolniczej o tzw. produkcję powiązaną. Produkcją powiązaną ma być produkcja polegająca na przetworzeniu i sprzedaży produktów rolnych, pochodzących z własnej uprawy lub hodowli, niestanowiących działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli spełnione zostaną następujące warunki:

  1. sprzedaż produktów odbywa się na rzecz konsumenta końcowego lub lokalnego zakładu detalicznego bezpośrednio zaopatrującego konsumenta końcowego;
  2. przetwarzanie produktów nie odbywa się przy zatrudnianiu osób na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze;
  3. przetwarzanie i sprzedaż produktów ma charakter dodatkowy w stosunku do prowadzonej w gospodarstwie rolnym działalności rolniczej;
  4. prowadzona jest ewidencja sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych odrębnie za każdy rok podatkowy zawierająca co najmniej: numer kolejnego wpisu, datę uzyskania przychodu, rodzaj i ilość sprzedanych produktów, kwotę przychodu, przychód narastająco od początku roku.

Proponowane zmiany spowodują, że przetwarzanie i sprzedaż produktów rolnych, pochodzących z własnej uprawy lub hodowli, niestanowiących działów specjalnych produkcji rolnej, przy spełnieniu wymogów, o których mowa w pkt 1 – 4, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.

Kategorie: PIT.