Nowelizacja zasady ogólnej podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług – VAT

W wyniku nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, po dniu 31 grudnia 2013 r. uchylona zostanie dotychczasowa generalna zasada ustalania podstawy opodatkowania posługująca się pojęciem obrotu. W obecnym stanie prawnym, co do zasady, podstawą opodatkowania jest obrót, który stanowi kwotę należną z tytułu sprzedaży, pomniejszoną o kwotę należnego podatku, przy czym obrót zwiększa się o otrzymane w kwocie netto dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze pod warunkiem, że mają one bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczonych lub usług świadczonych przez podatnika. Od dnia 1 stycznia 2014 r. w myśl nowo dodanego art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika. Nadal jednak podstawę opodatkowania będzie stanowić kwota netto, bowiem jak wynika z art. 29a ust. 6 podstawa opodatkowania obejmie podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku od towarów i usług.

Kategorie: VAT.