Nowe zwolnienie z tytułu objęcia dziecka opieką oraz uczęszczania dziecka do żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola

Od dnia 1 stycznia 2016 wprowadzono nowe zwolnienie w art. 21 ust. 1 pkt 67b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 Na podstawie tego przepisu wolne od podatku dochodowego są świadczenia, które nie są finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, otrzymane od pracodawcy z tytułu:

  • objęcia dziecka pracownika opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna lub uczęszczania dziecka pracownika do żłobka lub klubu dziecięcego, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 400 zł,
  • uczęszczania dziecka pracownika do przedszkola, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 200 zł.

Na podstawie tego przepisu zwolnione z opodatkowania są świadczenia otrzymane od pracodawcy (sfinansowane z innego źródła niż zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) z tytułu uczęszczania dziecka pracownika do żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola lub objęcia dziecka pracownika opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna. Jednakże zwolnienie to jest limitowane. W przypadku:

  • uczęszczania dziecka do żłobka lub klubu dziecięcego lub objęcia go opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna limit zwolnienia wynosi 400 zł miesięcznie na każde dziecko,
  • uczęszczania dziecka do przedszkola limit zwolnienia wynosi 200 zł miesięcznie na każde dziecko.

Dla prawa skorzystania ze zwolnienia nie ma znaczenia charakter placówki opiekuńczej, do której uczęszcza dziecko pracownika, tj. czy będzie to placówka zakładowa, czy też placówka inna niż zakładowa (np. publiczne lub prywatne przedszkole czy opiekun dzienny zatrudniony przez gminę).
Należy zwrócić uwagę, że zwolnienia z pkt 67a oraz pkt 67b stanowią swoje uzupełnienie. Nie do końca jasne jest dlaczego ustawodawca posłużył się odmiennymi sformułowaniami w obu zwolnieniach. Zwolnienie z pkt 67a dotyczy świadczeń „związanych z pobytem dzieci”, natomiast zwolnienie z pkt 67b dotyczy świadczeń z tytułu „uczęszczania dziecka”. Zależnie od źródła finansowania (zakładowy fundusz świadczeń socjalnych lub też inne źródło) pracownik może skorzystać ze zwolnienia z jednego ze wskazanych przepisów. Zwolnienia przewidują jednak różne konsekwencje zależnie od wysokości świadczenia uzyskanego przez beneficjenta. Zwolnienie z pkt 67a jest nielimitowane, natomiast z pkt 67b przewiduje limity kwotowe 200 zł oraz 400 zł miesięcznie na każde dziecko.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych
foto: pixabay.com

Kategorie: PIT.