Nowe zaświadczenia organów podatkowych

Od początku roku obowiązują przepisy umożliwiające doręczanie przez organ podatkowy zaświadczeń w formie dokumentu elektronicznego. Uwzględniona w nich została także możliwość wydawania zaświadczeń przez naczelnika urzędu skarbowego jako organu podatkowego wykonującego zadania centrum.

Część regulacji zawartych w rozporządzeniu w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe jest powieleniem dotychczasowych rozwiązań. Nowe regulacje dotyczą wprowadzenia możliwości doręczania przez organy podatkowe zaświadczeń w formie dokumentu elektronicznego. Zaświadczenie doręczane w formie dokumentu elektronicznego jest uwierzytelnione bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

W rozporządzeniu określono tryb postępowania naczelnika urzędu skarbowego jako organu podatkowego wykonującego zadania centrum obsługi, który nie jest właściwy miejscowo w sprawach poszczególnych zobowiązań podatkowych.

Określono także trzy nowe rodzaje zaświadczeń. Umożliwią one uzyskanie byłym wspólnikom rozwiązanej spółki cywilnej zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych rozwiązanej spółki cywilnej, natomiast właściciele przedmiotu hipoteki lub zastawu będą mogli uzyskać zaświadczenie o wysokości zobowiązania podatkowego (zaległości podatkowych), kosztów egzekucyjnych zabezpieczonych hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym oraz zaświadczenie o wysokości zapłaconej należności zabezpieczonej hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym.

Rozporządzenie Ministra Finansów z 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. poz. 2355) obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com