Nowe zasady obliczania odsetek od zaległości podatkowych

Od dnia 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe regulacje w zakresie obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (zmiany zostały wprowadzone ustawą z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw).

Do zaległości podatkowych powstałych od dnia 1 stycznia 2016 r. stosuje się obniżoną stawkę odsetek w wysokości połowy stawki podstawowej, pod warunkiem złożenia, samodzielnie, bez udziału organu podatkowego, korekty deklaracji w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji oraz zapłaty zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.

Stawka obniżona będzie także stosowana w odniesieniu do zaległości podatkowych powstałych przed dniem 1 stycznia 2016 r., po warunkiem złożenia korekty deklaracji w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2016 r. i zapłaty zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.

W razie złożenia po dniu 30 czerwca 2016 r. korekty ujawniającej zaległości podatkowe powstałe przed dniem 1 stycznia 2016 r., stawka odsetek za zwłokę wyniesie 3/4 stawki podstawowej.

Od dnia 1 stycznia 2016 r. została wprowadzona również podwyższona stawka odsetek za zwłokę, w wysokości 150% stawki podstawowej w odniesieniu do zaległości w podatku od towarów i usług, w podatku akcyzowym oraz cłach.

Stawka ta będzie stosowana w przypadku, gdy organ podatkowy wykryje w toku procedur podatkowych (czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego) zaniżenie zobowiązania podatkowego (zawyżenie nadpłaty lub zwrotu podatku) w kwocie przekraczającej 25% kwoty należnej i wyższej niż kwota 9 250 zł albo brak deklaracji i zapłaty podatku.

W tych podatkach przy samodzielnej weryfikacji prawidłowości złożonej deklaracji i złożenia korekty i zapłaty zaległości zastosowanie znajdzie stawka obniżona.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych
foto: pixabay.com