Nowa stopa procentowa składki wypadkowej

W dniu 1 kwietnia 2014 r. rozpoczyna się nowy rok składkowy, który będzie trwał do końca marca 2015 r. Nowa stopa procentowa składki wypadkowej będzie już w maju, kiedy będą rozliczane należności za kwiecień.

Jak ustala się stopę procentową  składki na ubezpieczenie wypadkowe ?
Ustala się na rok składkowy, który trwa od 1 kwietnia danego roku kalendarzowego do 31 marca następnego roku kalendarzowego. Sposób ustalenia stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe zależy od liczby ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczenia wypadkowego, wpisu do rejestru REGON oraz złożenia informacji ZUS IWA za trzy kolejne, ostatnie lata kalendarzowe.

Pierwsza grupa: w roku składkowym, który rozpoczął się 1 kwietnia 2014 r. stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatnika składek, który zgłasza do ubezpieczenia poniżej 10 ubezpieczonych lub nie podlega wpisowi do rejestru REGON, wynosi 1,93%.

Wynika to stąd, iż stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatnika składek zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych lub nie podlegającego wpisowi do rejestru REGON wynosi 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności.

W roku składkowym trwającym od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r. najwyższa stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe dla grup działalności wynosi 3,86%. Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe dla omawianej grupy płatników wynosi więc 1,93%.

Druga grupa: płatnicy, którzy w latach 2011, 2012 i 2013 zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego średniomiesięcznie co najmniej dziesięć osób i za te lata złożyli dane o wypadkowości na druku ZUS IWA, otrzymają obliczoną przez ZUS na podstawie zawartych w ZUS IWA danych indywidualną wysokość składki wypadkowej dla każdego takiego płatnika. ZUS przekaże te informacje nie później niż do 22 kwietnia 2014 r.
Trzecia grupa: płatnicy, którzy zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 osób, ale w okresie ostatnich trzech lat nie składali ZUS IWA.; płatników z tej grupy będzie obowiązywała stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe właściwa dla grupy działalności, do której należą. Przynależność płatnika do grupy działalności ustala się na podstawie jego rodzaju przeważającej działalności zakodowanej według Polskiej Klasyfikacji Działalności w rejestrze REGON w dniu 31 grudnia poprzedniego roku.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay