Nienaliczanie odsetek od należności między podmiotami powiązanymi – CIT

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych przewiduje szczególny tryb opodatkowania odsetek od należności i zobowiązań. Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 2 tej ustawy, do przychodów nie zalicza się kwot naliczonych, lecz nie otrzymanych odsetek od należności, w tym również od udzielonych…

26. Nienaliczanie odsetek od należności między podmiotami powią

Kategorie: CIT.