Nie tylko gospodarstwa domowe mają prawo do zwolnienia z akcyzy – AKC

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej prawa podatkowego z dnia 24 stycznia 2014 r., nr IPTPP3/443A-71/13-5/BJ, rozstrzygnął kwestię dotyczącą podatku akcyzowego w zakresie podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia wyrobów gazowych na podstawie art. 31b ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym.

Przedmiotowe rozstrzygnięcie zapadło w następującym stanie faktycznym. Spółdzielnia, jako finalny nabywca gazowy, działający w imieniu członków Spółdzielni i ich rodzin, prowadzących gospodarstwa domowe, może nabyć wyroby gazowe o kodzie CN 2711 21 00 w zwolnieniu od akcyzy, w przypadku gdy będą przeznaczone do celów opałowych przez gospodarstwa domowe będące w zasobach Spółdzielni; przy czym zwolniona będzie sprzedaż tych wyrobów w ilościach nieprzekraczających: 10 m3/h – gazu ziemnego wysokometanowego grupy E, nie więcej niż 8.000 metrów sześciennych rocznie, albo 25 m3/h – gazu ziemnego zaazotowanego grupy Lw, grupy Ls, grupy Ln albo grupy Lm, nie więcej niż 10.650 metrów sześciennych rocznie.

Organ podatkowy podkreślił, że w przypadku, gdy sprzedaż ww. wyrobów gazowych będzie mieścić się w powyższych limitach, ustawodawca nie przewidział dodatkowych warunków zwolnienia od akcyzy. Natomiast w przypadku sprzedaży wyrobów gazowych o kodzie CN 2711 21 00 w ilościach większych niż powyżej wskazane, warunkiem zwolnienia zdaniem organu podatkowego będzie złożenie przez Spółdzielnię nabywającą ww. wyroby gazowe oświadczenia, że nie używa tych wyrobów na inne potrzeby niż prowadzenie gospodarstwa domowego, w tym na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, albo oświadczenia o ilości tych wyrobów używanych na inne potrzeby niż prowadzone gospodarstwo domowe, w tym na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, określonej przez nabywcę proporcjonalnie do wykorzystanej na te potrzeby powierzchni nieruchomości z uwzględnieniem mocy urządzeń grzewczych.

Należy więc stwierdzić, że zgodnie z art. 31b ust. 2 pkt 1 ustawy, w przypadku gdy gaz o kodzie CN 2711 21 00 będzie przeznaczony przez Spółdzielnię Mieszkaniową do celów opałowych w gospodarstwach domowych będących w zasobach Spółdzielni, Wnioskodawca będzie mógł nabyć ww. wyroby gazowe jako zwolnione od akcyzy, przy zachowaniu warunków określonych w art. 31b ust. 6 pkt 1 lub w art. 31b ust. 6 pkt 3 lit. b ustawy. Warto wskazać, że w myśl art. 9c ust. 1 pkt 5 ustawy, będzie podlegać opodatkowaniu akcyzą użycie przez Spółdzielnię wyrobów gazowych: uzyskanych w sposób inny niż w drodze nabycia, jeżeli nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tych wyrobów finalnemu nabywcy gazowemu, a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że akcyza została zapłacona w należnej wysokości, nabytych w ramach zwolnienia, o którym mowa w art. 31b ust. 1-4, do innych celów niż zwolnione na podstawie tych przepisów, przy czym za takie użycie uważa się również naruszenie warunku, o którym mowa w art. 31b ust. 5-7 lub 9, a także sprzedaż, eksport lub dostawę wewnątrzwspólnotową wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego zamiast użycia ich do celów, o których mowa w art. 31b ust. 1-4.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com