Nie każdy olej opałowy czy napędowy to „towar wrażliwy” – wąskie zastosowanie załącznika nr 13 ustawy o podatku od towarów i usług do wyrobów akcyzowych – VAT, Akcyza

Obowiązująca od dnia 1 października 2013 r. nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług (wprowadzająca solidarną odpowiedzialność nabywców za zaległości podatkowe sprzedawców) w przypadku obrotu „towarami wrażliwymi” do tych towarów zaliczyła niektóre wyroby akcyzowe:

  • 10  Benzyny silnikowe, oleje napędowe, gazy przeznaczone do napędu silników spalinowych

– w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym

  • 11 Oleje opałowe oraz oleje smarowe – w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym

Te pozycje nie odnoszą się jednak do wszystkich wyrobów energetycznych w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym. Zgodnie bowiem z ustawą o podatku akcyzowym, tzn. art. 86 ust. 2 i 3, w sposób ogólny definiuje ona wyroby będące:

  • paliwami silnikowymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do napędu silników spalinowych;
  • paliwami opałowymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do celów opałowych, z wyłączeniem paliw silnikowych.

Jak można łatwo zauważyć, złącznik 13 do ustawy o podatku do towarów i usług mówi tylko o benzynach silnikowych, olejach napędowych, gazach przeznaczonych do napędu silników spalinowych, olejach opałowych – w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.
Powyższe oznacza, że przepisy te nie dotyczą wyrobów, które w języku potocznym mogą być utożsamiane z np. olejami opałowymi, ale nie zostały tak wprost nazwane w ustawie. I tak, przykładowo:

  1. benzyny silnikowe o kodach CN 2710 11 45 lub 2710 11 49 (art. 89 ust. 1 pkt 2) mogą być zaliczone do poz. 10 zał. 13, ale już benzyny lotnicze o kodzie CN 2710 11 31 (art. 89 ust. 1 pkt 4) czy paliwa do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 19 21 (art. 89 ust. 1 pkt 5) mogą budzić wątpliwości;
  2. biokomponenty stanowiące samoistne paliwa (art. 89 ust. 1 pkt 8) nie powinny być zaliczone do poz. 10 czy 11  zał. 13;
  3. oleje opałowe o kodach CN od 2710 19 51 do 2710 19 69 (art. 89 ust. 1 pkt 10) powinny być zaliczone do poz. 11 zał. 13, ale już pozostałe paliwa opałowe (w tym wszelkiego rodzaju oleje o kodach CN 15XX, tzn. tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego – w tym tłuszcze jadalne, jak olej rzepakowy czy słonecznikowy – przeznaczone do celów opałowych lub napędowych) – już nie.

Naturalnie, brak precyzji ustawy o podatku od towarów i usług i domniemany cel nowelizacji obowiązującej od dnia 1 października może powodować, ze powyższe rozumienie tych regulacji może być negowane przez organy podatkowe (może być interpretowane rozszerzająco). Tym niemniej wykładnia gramatyczna jest taka, a nie inna.