Najem urządzenia przemysłowego a podatek u źródła – CIT

W zakresie skutków podatkowych wypłaty wynagrodzenia za najem urządzenia przemysłowego wyrażane są różne poglądy. Zgodnie z pierwszym, wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 8 października 2012 r. (sygn. III SA/Wa 2973/11 przez WSA w Warszawie: „(…) Podkreślić również należy, że przepis art. 21 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p. posługuje się kategorią „urządzenia przemysłowego” a nie szerszą kategorię „urządzenia technicznego”. Dlatego też, w ocenie Sądu, wykładnia przyjęta przez organ, iż w rozumieniu przepisu art. 21 ust. 1 pkt 1 jako „urządzenia przemysłowe” należy traktować „wszelkie możliwe urządzenia”, podobnie jak wyrażony przez organ pogląd polegający na „maksymalnie szerokim” rozumieniu wyrażenia „urządzenia przemysłowe”, zdaniem Sądu, stanowi niedopuszczalną wykładnię rozszerzającą art. 21 ust. 1 pkt 1.

Nie ulega też wątpliwości, że w przypadku, gdy wykładnia językowa przepisu prawa rodzi wątpliwości interpretacyjne, niedopuszczalne jest rozstrzyganie tych wątpliwości na niekorzyść podatnika. Tym bardziej niedopuszczalna jest rozszerzająca wykładnia na niekorzyść podatnika w przypadku, gdy dosłowne brzmienie przepisu prawa jest wystarczająco precyzyjne. W związku z powyższym Sąd stwierdza, że na gruncie u.p.d.o.p. przychody z tytułu należności płaconych przez Spółkę zagranicznym kontrahentom za użytkowanie maszyn budowlanych nie wchodzą w zakres hipotezy art. 21 ust. 1 pkt 1.” W tym wyroku wskazano także na zasadność analizy klasyfikacji statystycznych, w tym KŚT.

Zgodnie z odmiennym, wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 24 lutego 2011 r. (I SA/Po 827/10): „(…) ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera definicji urządzenia przemysłowego, lecz podaje tylko jego przykładowe formy (…)  Jak podkreśla się w orzecznictwie, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie definiuje pojęcia „urządzenia przemysłowe” oraz nie odsyła w tej kwestii do klasyfikacji statystycznych. W tej sytuacji, wyjaśniając sens tego pojęcia, należy sięgnąć do języka potocznego wyrażonego w określeniach słownikowych (zob. wyrok NSA z 30 sierpnia 1996 r., III SA 962/94, Lex Polonica nr 32 6317). W efekcie można postawić tezę, że pojęcie urządzenia przemysłowego musi być rozumiane maksymalnie szeroko (wyrok NSA z 16 maja 1995 r., SA/Sz 183/95, LexPolonica nr 342372), ma ono bowiem charakter sformułowania ogólnego, mieszczącego w sobie wszelkie możliwe urządzenia stanowiące pewien zespół elementów technicznych (wyrok NSA z 6 maja 1994 r., III SA 1559/9, POP 1996, Nr 3, s.98).”

Kategorie: CIT.