Nabycie prawa w licytacji komorniczej nie podlega zwolnieniu z PCC

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 26 maja 2014 r. (ITPB2/436-48/14/DSZ) uznał, że osoba kupująca na licytacji komorniczej udział w prawie użytkowania wieczystego musi zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych, chyba że czynność ta byłaby opodatkowana VAT.

Organ podatkowy ocenił, że poprzez uczestniczenie w licytacji komorniczej lokalu użytkowego doszło do czynności zasadniczo powodującej powstanie obowiązku podatkowego w PCC, są jednak sytuacje, w których podatek nie wystąpi. Jedną z nich opisuje art. 2 pkt 3 ustawy o PCC, zgodnie z którym nie podlegają podatkowi umowy sprzedaży rzeczy w postępowaniu egzekucyjnym lub upadłościowym. Dyrektor izby wyjaśnił, że przepis ten obejmuje sprzedaż wszelkich rzeczy, bez względu na ich wartość. Wyłączeniu nie podlega natomiast sprzedaż praw majątkowych.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, że przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów, wyłączenie, o którym mowa w art. 2 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych znajduje zastosowanie, zgodnie ze stanowiskiem Wnioskodawcy, jedynie w stosunku do umowy sprzedaży udziału w lokalu użytkowym oraz związanego z nim udziału w częściach wspólnych, natomiast w zakresie, w jakim umowa ta dotyczy udziału w prawie użytkowania wieczystego, będącego prawem majątkowym, przedstawione wyłączenie nie znajduje zastosowania.

W związku z powyższym organ podatkowy stwierdził, że licytację komorniczą udziału w rzeczy (w tym wypadku w lokalu użytkowym) oraz związanego z nim udziału w prawie należy oceniać na gruncie PCC jako dwa odrębne od siebie zdarzenia. Tym samym skorzystanie przez Wnioskodawcę z wyłączenia przewidzianego w art. 2 pkt 3 tej ustawy nie stanowi przesłanki uniemożliwiającej skorzystanie w związku z tą samą czynnością cywilnoprawną z innych wyłączeń znajdujących się w tym przepisie.

Jeżeli zatem z tytułu opisanej w niniejszym wniosku sprzedaży w toku licytacji komorniczej udziału w prawie użytkowania wieczystego przynajmniej jedna ze stron tej czynności będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług, wówczas czynność ta w ogóle nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Natomiast jeżeli umowa ta skorzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, wyłączenie przewidziane w art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie znajdzie zastosowania.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.