Możliwość zastosowania stawki 0% na okoliczność otrzymania zaliczki w eksporcie

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej prawa podatkowego z dnia 10 kwietnia 2014 r., nr ITPP3/443-19/14/AT rozstrzygnął kwestię dotyczącą podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki 0% dla czynności eksportu towarów w związku z otrzymaniem całości lub części zapłaty przed dokonaniem dostawy.

Przedmiotowe rozstrzygnięcie zapadło w następującym stanie faktycznym. Spółka jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, zajmuje się głównie produkcją konstrukcji metalowych i ich części współpracując z kontrahentami zagranicznymi. Spółka stała się producentem własnych kompletnych urządzeń dźwigowych takich jak: wciągarki, hydrauliczne czy operacyjnych kontenerów dla przemysłu stoczniowego oraz naftowego. Wszelkie komponenty używane do produkcji ww. produktów wymagają atestów materiałowych, a wyroby gotowe odbioru przez Towarzystwa Klasyfikacyjne. To właśnie spowodowało, że cykl produkcyjny kompletnych urządzeń wydłużył się zdecydowanie, nawet do 1 roku od chwili pozyskania konkretnego zlecenia od klientów zagranicznych. W związku z tym, że okres ten uległ takiemu wydłużeniu Spółka stosuje w relacjach kooperacyjnych częściową zapłatę przed dokonaniem dostawy towaru w celu uniknięcia problemów płynności finansowej oraz zabezpieczenia nakładu pracy. Okresu tego (do 1 roku) nie da się w żaden sposób skrócić lub zmienić Jest to okres niezbędny dla wykonania założonych liczbowo godzin przy oferowaniu, np. prace projektantów mogą trwać od 3 do 4 miesięcy, a cykl produkcyjny od 6 miesięcy do 8 miesięcy. Dodatkowo strony w kontraktach określają czas realizacji i termin wywozu towaru. Spółka otrzyma i będzie posiadała dokumenty potwierdzające wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej przed upływem terminu złożenia deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, tj. potwierdzenie wywozu (IE599) – dokument otrzymany drogą elektroniczną (e-mailową) z Agencji Celnej.

Organ podatkowy stanął na stanowisku, że w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r. możliwe będzie zastosowanie stawki 0% w eksporcie towarów w przypadku otrzymania przez podatnika zaliczki, pod warunkiem że wywóz towarów nastąpi w terminie 2 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym podatnik otrzyma taką zapłatę. Warunek wywozu będzie spełniony, jeżeli podatnik otrzyma dokument potwierdzający wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej w terminie określonym w art. 41 ust. 6 i 7 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. co do zasady przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym upłynął termin, w jakim miał nastąpić wywóz towarów. Natomiast w sytuacji, gdy wywóz nastąpi w terminie późniejszym, ale – na co wskazują okoliczności sprawy – uzasadnione to będzie specyfiką realizacji tego rodzaju dostaw (w opisanym zdarzeniu przyszłym specyfika produkcji i konieczność uzyskania stosownych atestów materiałowych, odbioru gotowych wyrobów przez odbiorców) potwierdzoną warunkami dostawy, w których zawarty będzie termin wywozu towarów, zastosowanie znajdzie norma art. 41 ust. 9b ustawy. W tej sytuacji podatnik powinien posiadać dokument, o którym mowa w art. 41 ust. 6a ustawy, potwierdzający wywóz towarów poza terytorium UE przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpi wywóz towarów (zgodnie z warunkami dostawy) – art. 41 ust. 9b w powiązaniu z art. 41 ust. 9a oraz art. 41 ust. 6 w zw. z art. 41 ust. 6a ustawy. Należy uwzględnić także ewentualnie postanowienia art. 41 ust. 7, 9 i 11 ustawy.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com

Kategorie: VAT.