Możliwość wystawienia faktury korygującej do faktury pierwotnej, w stosunku do której od momentu wystawienia upłynęło 5 lat – VAT

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej prawa podatkowego z dnia 14 marca 2014 r., nr IPPP2/443-1395/13-2/RR rozstrzygnął kwestię dotyczącą podatku od towarów i usług w zakresie możliwości wystawienia faktury korygującej do faktury pierwotnej, w stosunku do której od momentu wystawienia upłynęło 5 lat.

Interpretację wydano w następującym stanie faktycznym. Spółka Sp. k. prowadząca działalność w zakresie zakupu terenów pod budowę obiektów handlowych i ich budowy, a następnie przenoszenia własności gotowych obiektów na inne podmioty, w latach 2005-2007 otrzymała od Spółki prowadzącej sieć obiektów handlowych (marketów) zaliczki na poczet zakupu nieruchomości. W związku z możliwością zaniechania projektu/inwestycji obecnie lub w niedługim czasie wpłacone zaliczki będą podlegały zwrotowi w formie przelewu na konto bankowe lub w formie potrącenia wzajemnych należności. W podpisanych aktach notarialnych istnieje zapis, że zaliczki te będą podlegały zwrotowi w kwocie brutto. Na udzielone zaliczki Spółka Sp. k. wystawiła faktury ze stawką podatku 22% i wykazała podatek należny w deklaracjach. Natomiast Spółka prowadząca sieć marketów ujęła podatek z faktur na zaliczki w swoich księgach jako podatek naliczony i odliczyła go w rozliczeniu podatkowym. W roku 2013 r. Strony zawarły aneksy do umów zawartych w latach 2005 – 2007, w których przedłużyły termin zwrotu zaliczek do końca 2014 roku.

Organ podatkowy stanął na stanowisku i uznał, że nie będzie przysługiwało prawo do wystawienia faktury korygującej fakturę dokumentującą otrzymane przez Stronę zaliczki, gdyż od momentu wystawienia ww. faktur i ujęcia ich w deklaracji upłynęło 5 lat, zatem zobowiązanie podatkowe za ten okres uległo przedawnieniu na mocy art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej. Tym samym zdaniem organu nie znajdzie zastosowania przepis art. 29a ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług zgodnie z którym w przypadkach, o których mowa w ust. 10 pkt 1-3, obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano. Organ podkreślił, że w przepisie art. 29a ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług ustawodawca zezwolił na bieżące ujmowanie faktur korygujących. Nie oznacza to jednak, że przepis ten funkcjonuje w oderwaniu od zasad ogólnych określających prawo do skorygowania rozliczeń podatkowych określonych cyt. przepisem art. 70 ustawy Ordynacja podatkowa. Zatem prawo złożenia korekty istnieje w związku z tym dopóty, dopóki zobowiązanie nie uległo przedawnieniu. Okres przedawnienia wynosi pięć lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Termin przedawnienia zobowiązania podatkowego zaczyna biec od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności, czyli z pierwszym dniem następnego roku, a kończy się z upływem 5 lat. Zatem, termin początkowy i końcowy przedawnienia podatkowego wyznacza termin płatności tegoż zobowiązania (z zastrzeżeniem instytucji zawieszenia i przerwania biegu przedawnienia, które wpływają na końcowy termin przedawnienia). Przedawnienie oznacza, że po upływie określonego czasu od momentu powstania zobowiązania podatkowego zobowiązanie to wygasa, a organ podatkowy, po upływie terminu przedawnienia, nie może domagać się uregulowania (nie ma możliwości wyegzekwowania) należnego świadczenia. Należy przy tym zauważyć, że przedawnienie następuje z mocy prawa.

Reasumując należy więc uznać, że spółka nie może wystawić korekty faktur wystawionych w latach 2005-2007.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com

Kategorie: VAT.