Możliwość uznania poniesionych nakładów jako wydatków na ulepszenie środka trwałego

Zgodnie z art. 22j ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy mogą indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla używanych lub ulepszonych budynków (lokali) i budowli po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika, innych niż budynki (lokale) niemieszkalne, dla których stawka amortyzacyjna z wykazu stawek amortyzacyjnych wynosi 2,5%. Jednakże okres amortyzacji nie może być krótszy niż 10 lat, z wyjątkiem:

  • trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem,
  • kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych

– dla których okres amortyzacji – nie może być krótszy niż 3 lata.

Na podstawie art. 22j ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, budynki (lokale) lub budowle, uznaje się za używane, jeżeli podatnik wykaże, że przed ich nabyciem były wykorzystywane przez okres 60 miesięcy. Natomiast w myśl art. 22j ust. 3 pkt 2 powołanej ustawy, za ulepszone uznaje się budynki (lokale) lub budowle, jeżeli przed wprowadzeniem do ewidencji wydatki poniesione przez podatnika na ich ulepszenie stanowiły co najmniej 20% wartości początkowej.

Na tym tle powstał spór, czy za ulepszony środek trwały w myśl powyższych przepisów należy uznać lokal mieszkalny, który przed nabyciem przez podatnika nie stanowił środka trwałego wykorzystywanego w działalności gospodarczej innego podmiotu, a następnie po nabyciu przez podatnika został przebudowany w celu wykorzystania do działalności gospodarczej.

Należy zauważyć, że art. 22j ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dotyczy  ulepszenia środków trwałych. Jeżeli zatem dokonano wydatków na dostosowanie środka trwałego to nie mamy do czynienia z ulepszeniem środka trwałego, ponieważ w momencie poniesienia wydatku lokal mieszkalny nie jest środkiem trwałym. Są to natomiast wydatki związane z wytworzeniem środka trwałego. Podobny pogląd wyraził m.in. WSA w Szczecinie, który w wyroku z dnia 25 lutego 2016 r. (I SA/Sz 1291/15) stwierdził, że nakłady, które zostały poniesione w celu przekształcenia lokalu mieszkalnego na użytkowy nie mogą być kwalifikowane jako ulepszenie środka trwałego, lecz jako wytworzenie nowego środka trwałego – lokalu użytkowego.

Podsumowując należy stwierdzić, że w przypadku poniesienia nakładów w celu przekształcenia lokalu mieszkalnego na lokal użytkowy, nakłady te nie mogą być uznane jako nakłady na ulepszenie środka trwałego.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.

Kategorie: PIT.