Moment zaliczenia wydatków dewelopera na usługi jako koszty uzyskania przychodów

Spółka prawa handlowego prowadzi działalność deweloperską polegającą na realizacji projektu budownictwa mieszkaniowego. Spółka nabywa świadczenia konieczne do realizacji projektu od podmiotu zewnętrznego. W składy tych świadczeń wchodzą usługi prawne, usługi w zakresie IT czy usługi w zakresie marketingu. W związku z powyższym czy wydatki z tytułu nabycia tych usług stanowią dla spółki koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami ze sprzedaży poszczególnych nieruchomości wybudowanych w ramach projektu i w konsekwencji powinny zostać zaliczone przez Spółkę do kosztów podatkowych w roku podatkowym, w którym osiągnięte zostaną odpowiadające im przychody z tej sprzedaży?

Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W myśl art. 15 ust. 4 tej ustawy koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody. Kosztami uzyskania przychodów bezpośrednio związanymi z przychodami są takie wydatki, których poniesienie przekłada się wprost (w sposób bezpośredni) na uzyskanie konkretnych przychodów. Natomiast do kosztów pośrednich zalicza się wydatki, które nie mają bezpośredniego odzwierciedlenia w osiąganych przychodach, a więc takie, którym nie można przypisać konkretnego przychodu, jakkolwiek ich ponoszenie warunkuje ich uzyskanie. Konieczność nabycia usług potrzebnych do realizacji projektu nie wystąpiłaby gdyby nie cel w postaci sprzedaży nieruchomości wybudowanych w ramach tego projektu. W związku z powyższym wydatki ponoszone przez spółkę z tytułu nabycia usług stanowią koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami ze sprzedaży poszczególnych nieruchomości. Powinny zostać one zaliczone do kosztów podatkowych w roku podatkowym, w którym osiągnięte zostaną odpowiadające im przychody z tej sprzedaży.

Powyższy pogląd potwierdza interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w warszawie z dnia 28 stycznia 2014 r. (IPPB5/423-906/13-2/RS).

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.

Kategorie: CIT.