Moment powstania obowiązku podatkowego przy świadczeniu usług księgowych – VAT

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług przewidują szczególny moment powstania obowiązku podatkowego dla stałej obsługi prawnej lub biurowej. Przepis ten dotyczy również usług księgowych. Przy tym, stałymi usługami księgowymi są usługi świadczone na podstawie umowy o stałej współpracy, przewidujące świadczenie usług, przynajmniej przez 2 następujące po sobie okresy rozliczeniowe (umowy okresowe oraz umowy na czas nieokreślony). Do umowy zawartej z Klientem należy wpisać przedmiot usługi, okres na jaki umowa została zawarta (jeżeli jest to umowa terminowa) oraz zasady płatności, w tym termin płatności.

Jeżeli usługi księgowe prowadzone są w sposób stały – wówczas obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4 lit. b tiret 5 oraz art. 106i ust. 3 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. z chwilą wystawienia faktury, a jeżeli faktura nie została wystawiona – nie później niż w terminie płatności. W przypadku stałej obsługi księgowej fakturę należy wystawić za okres, za który przysługuje płatność.

W przypadku natomiast, gdy biuro rachunkowe nie ma stałej umowy na świadczenie usług, a jedynie dokonuje jednorazowej czynności, np. sporządza zeznanie roczne na podatek dochodowy od osób fizycznych – wówczas obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wykonania usługi, chyba że wykonanie poprzedzono otrzymaniem całości lub części zapłaty.

źródło

Kategorie: VAT.