Moment potrącalności kosztów związanych z wynagrodzeniami

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 27 lutego 2014 r., sygn. akt I SA/Po 711/13, uznał że dla ustalenia momentu potrącalności kosztów związanych z wynagrodzeniami oraz innymi świadczeniami pracowniczymi bezwzględnie stosuje się art. 15 ust. 4g ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

W omawianym wyroku doszło do sporu pomiędzy    organem podatkowym a Spółką, dotyczący  prawnopodatkowej kwalifikacji wynagrodzeń wypłacanych zatrudnianym pracownikom. Spółka, która jest przedsiębiorstwem produkcyjnym wskazała, że koszty wynagrodzeń pracowników produkcyjnych są kosztami bezpośrednio związanymi z jej przychodami. Spółka identyfikuje koszty tego rodzaju i określoną ich część przypisuje do danego kontraktu.

Zdaniem  Spółki koszty wynagrodzenia wypłacanego pracownikom są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody.

Organ podatkowy stwierdził, że  spółka wypłacane lub postawione do dyspozycji wynagrodzenia dla pracowników powinna  zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne.

Wojewódzki Sąd Administracyjny poparł uprzednio zajęte stanowisko organu podatkowego. Sąd powołał się na jednoznaczne brzmienie art. 15 ust . 4g ustawy. Gdyby przyjąć za uzasadnione twierdzenia spółki należałoby stwierdzić, że przepis ten nie znajdzie w praktyce zastosowania.

Jeżeli wynagrodzenia dla pracowników wypłacane są (lub postawione do dyspozycji) w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony, a składki od wypłaconych wynagrodzeń za dany miesiąc uiszczane będą w terminie wynikającym z odrębnych przepisów (w przypadku, gdy dotyczą wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu, za który są należne) – nie później niż do 15 dnia następnego miesiąca (w przypadku, gdy dotyczą wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu następnym), spółka powinna wydatki te zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.

Kategorie: PIT.