Moment dokonania korekty przychodów na podstawie wystawionej faktury korygującej – PIT

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej prawa podatkowego z dnia 23 października 2013 r., nr ITPB1/415-938/13/PSZ rozstrzygnął kwestię dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie momentu dokonania korekty przychodów na podstawie wystawionej faktury korygujące.

Przedmiotowe rozstrzygniecie zapadło w następującym stanie faktycznym. Spółka jawna, której wspólnikiem jest podatnik, prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie produkcji i sprzedaży kalendarzy. Umowy z klientami przewidują prawo zwrotu niesprzedanych kalendarzy. Każdy nabywca ma indywidualnie negocjowane terminy zwrotu. Z uwagi na specyfikę produktu, zwroty towarów dokonywane są po zamknięciu roku podatkowego i złożeniu zeznania rocznego. W momencie zwrotu niesprzedanych egzemplarzy spółka wystawia odpowiednią fakturę korygującą.
Organ podatkowy wskazał, że faktura korygująca nie dokumentuje odrębnego, niezależnego zdarzenia gospodarczego, lecz odnosi się ściśle do stanu zaistniałego w przeszłości. Punktem odniesienia do faktury korygującej jest zatem faktura pierwotna. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie określają zasad dokonywania korekt przychodów. Brak jest również uregulowań dotyczących momentu zmniejszenia (zwiększenia) przychodów, tj. czy przychód pomniejsza się (powiększa) w dacie korekty, czy też w dacie powstania przychodu należnego.

W związku z powyższym organ podatkowy stanął na stanowisku, że literalną wykładnią powyżej powołanych przepisów, która prowadzi do wniosku, że do przychodów podatkowych zalicza się tylko takie przychody, które w danym momencie są należne podatnikowi, czyli są wymagalne, niewątpliwe i bezwarunkowe. Dla ustalenia przychodu istotnym zagadnieniem jest określenie daty uzyskania przychodu, z którą ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych łączy moment powstania obowiązku podatkowego. Pierwszeństwo w kształtowaniu daty powstania przychodu należnego ma dzień dokonania czynności, wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego wykonania usługi lub jej częściowego wykonania. Późniejsze wystawienie faktury VAT korygującej nie powoduje zmiany daty powstania tego przychodu. Zatem faktura korygująca powinna mieć wpływ na przychody należne, określone w fakturze podstawowej, bowiem dotyczy uprzednio wykazanych przychodów, a nie jakichkolwiek innych przychodów.

Biorąc pod uwagę powyższe należy więc uznać, że wystawione faktury korygujące powinny być uwzględnione w okresie rozliczeniowym, w którym powstał obowiązek podatkowy. Faktura korygująca wskazuje bowiem właściwy przychód ze sprzedaży, korekta przychodu wynikająca z faktur korygujących, powinna być zatem odnoszona do uprzednio wykazanego przychodu należnego, ponieważ późniejsze wystawienie faktur korygujących nie powoduje zmiany daty powstania przychodu.

Kategorie: PIT.