Ministerstwo Finansów w 2016 r. będzie analizować ceny transferowe między podmiotami powiązanymi

Ministerstwo Finansów zamierza przyjrzeć się transakcjom między podmiotami powiązanymi, w celu weryfikacji cen transferowych między nimi stosowanych.

Minister właściwy do spraw finansów publicznych w 2016 r. zamierza dokonać weryfikacji cen transferowych w podmiotach powiązanych określonych odpowiednio w art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Podmiot uznaje się za powiązany, w przypadku gdy

  1. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, mająca miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej „podmiotem krajowym”, bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu przedsiębiorstwem położonym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale tego przedsiębiorstwa, albo
  2. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, mająca miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej „podmiotem zagranicznym”, bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale tego podmiotu krajowego, albo
  3.  ta sama osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej równocześnie bezpośrednio lub pośrednio bierze udział w zarządzaniu podmiotem krajowym i podmiotem zagranicznym lub w ich kontroli albo posiada udział w kapitale tych podmiotów

– i jeżeli w wyniku takich powiązań zostaną ustalone lub narzucone warunki różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, i w wyniku tego podatnik nie wykazuje dochodów albo wykazuje dochody niższe od tych, jakich należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały – dochody danego podatnika oraz należny podatek określa się bez uwzględnienia warunków wynikających z tych powiązań.

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych każda transakcja miedzy podmiotami powiązanymi powinna odpowiadać warunkom jakie ustaliłby między sobą niezależne podmioty, dlatego między innymi jej cena musi być zbliżona do ceny rynkowej. Praktyka pokazuje jednak, że zasada ta nie jest respektowana. Często spółka-córka płaci spółce-matce (lub innej w grupie) za określone dobro lub usługę (na przykład korzystanie z logotypu czy usługę doradczą) znacznie wyższą kwotę niż wynosi jej wartość rynkowa. Takie działania służą optymalizacji podatkowej poprzez zmniejszenie podstawy opodatkowania w kraju w ramach ponadnarodowych korporacji, co skutkuje bezpośrednim naruszeniem przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Komunikat ma na celu zachęcenie podatników do złożenia korekt za lata ubiegłe do końca I kwartału 2016 r. W II kwartale 2016 r. natomiast zostaną przeprowadzone szeroko zakrojone kontrole skoncentrowane na podmiotach, które w ubiegłych latach nie zapłaciły w ogóle podatku CIT, pomimo znacznej dynamiki przychodów, co wskazuje na zaprojektowaną strukturę nakierowaną na obniżenie podstawy opodatkowania w RP do zera.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.

Kategorie: CIT.