Miejsce opodatkowania dochodów z realizacji umów o dzieło przez nierezydentów – PIT

Osiągane przez nierezydentów dochody (przychody) w wyniku realizacji umów o dzieło zawieranych z polskim podmiotem, a wykonywanych poza terytorium Polski, nie podlegają ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Przykładowo WSA w Krakowie w wyroku z dnia 10 maja 2011 r., sygn. akt I SA/Kr 327/11 (orzeczenie nieprawomocne) stwierdził: „(…) obowiązek podatkowy nierezydentów powiązany został ściśle z uzyskiwaniem dochodów (przychodów) na terytorium naszego kraju. Jak to wskazano wyżej, przepis mówi przykładowo o działalności wykonywanej osobiście przez rezydenta na terytorium RP lub działalności gospodarczej prowadzonej także na terytorium RP. Pod pojęciem »terytorium, z którym wiąże się osiąganie dochodów« należy rozumieć zatem miejsce, gdzie dokonują się czynności lub położone są nieruchomości (źródło), które generują dochód i są jego przyczyną sprawczą (tak: wyrok NSA z dnia 23 kwietnia 2010 r., sygn. akt II FSK 2144/08, LEX nr 672730). Czynnością taką nie jest ani wypłata wynagrodzenia, ani wykorzystanie efektów zrealizowanej umowy, nieistotna jest nadto z tego punktu widzenia siedziba polskiego płatnika. (…) Te okoliczności zatem jednoznacznie wskazują na fakt, iż osiągane w przyszłości przez nierezydentów dochody w wyniku realizacji umów o dzieło zawieranych ze stroną skarżącą, a wykonywanych poza terytorium RP, nie podlegają ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu z art. 3 ust. 2a cytowanej ustawy (updof – przyp. red.), zaś strona skarżąca nie będzie zobowiązana do odprowadzania jako płatnik należnego podatku (…)”.

Kategorie: PIT.