MF zaniechał poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dodatku energetycznego

Od dnia 1 stycznia 2014 r. przepisy ustawy – Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 1997 r., Nr. 54, poz. 348,) z przewidują możliwość otrzymania – przez odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej – dodatku energetycznego. Zgodnie z jej brzmieniem odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu przepisów ustawy o dodatkach mieszkaniowych (a więc beneficjent świadczenia pieniężnego, które pozwala utrzymać mieszkanie wówczas, gdy najemca lub właściciel nie mogą samodzielnie pokryć wydatków na jego utrzymanie) i zarazem jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Dodatek energetyczny jest przyznawany, na wniosek odbiorcy wrażliwego, w drodze decyzji. Minister Finansów w dniu 21 marca 2014 r. podpisał rozporządzenie w sprawie zaniechania podatku dochodowego od osób fizycznych od tego świadczenia otrzymanego w 2014 r. Pozwoli to na zwiększenie efektywności pomocy państwa adresowanej do odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw pod pozycją 401 i wejdzie w życie 11 kwietnia 2014 r.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com

Kategorie: PIT.