MF przygotował projekt zmiany rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

Resort finansów przygotował projekt rozporządzenia, który przewiduje zmianę rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2013 r. póz. 1722 oraz z 2014 r. poz. 369), zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie zwolnień”.

Proponowane zmiany w rozporządzeniu w sprawie zwolnień wiążą się z wejściem w życie z dniem 18 lipca 2014 r.- ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. poz. 498), która zastępuje ustawę z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz. U, z 2013 r. poz. 732). Przepisy nowej ustawy znacznie liberalizują podejście do zasad przeprowadzania zbiórek publicznych poprzez ograniczenie roli państwa w tym zakresie do tworzenia jedynie pewnych ram organizacyjnych i minimalnych mechanizmów kontrolnych, m. in. nie przewidują obowiązku uzyskiwania przez organizacje pożytku publicznego pozwoleń na przeprowadzanie zbiórek publicznych. Stąd też uzasadniona jest stosowna zmiana dotychczasowego brzmienia regulacji dotyczących zwolnień od podatku VAT niektórych czynności związanych ze sferą dobroczynności.
Proponowane zatem zmiany mają charakter dostosowawczy do ww. przepisów ustawy w sprawie zbiórek publicznych oraz porządkowy, stanowiąc co do zasady kontynuację dotychczas obowiązujących rozwiązań w tym zakresie.

Kluczową zmianą jest wprowadzenie do słowniczka pojęć używanych w rozporządzeniu definicji celu pożytku publicznego, rozumianego jako zgodne z prawem cele pozostające w sferze zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) oraz cele religijne, określone w statucie lub innym akcie wewnętrznym organizacji pożytku publicznego. Ponadto w przepisie uzależniającym stosowanie zwolnienia dla czynności dostawy towarów nabytych w drodze darowizny albo za zebrane środki pieniężne od przeznaczenia w całości uzyskanych środków na realizację celów pożytku publicznego, zapisano, że przekazanie takich środków powinno nastąpić przed upływem trzech lat (licząc od końca roku, w którym środki zostały uzyskane).
Wejście zmian  w życie przewidziano na 18 lipca 2014 r.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com

Kategorie: VAT.