Metolodologia obliczania wynagrodzenia urlopowego

Zgodnie z art. 152 § 1 Kodeksu pracy pracownikowi przysługuje prawo do corocznego nieprzerwanego płatnego urlopu wypoczynkowego. W myśl art. 172 Kodeksu pracy za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie jakie otrzymałby, gdyby w tym czasie pracował. Zmienne składniki wynagrodzenia mogą być obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu; w przypadku znacznego wahania wysokości wynagrodzenia okres ten może być przedłużony do 12 miesięcy. Szczegółowe kwestie związane z ustalaniem podstawy wymiaru i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu reguluje rozporządzenie urlopowe. W myśl § 6 tego rozporządzenia wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego (wynagrodzenie urlopowe) ustalane jest z uwzględnieniem wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy, z wyłączeniem:

 1. jednorazowych lub nieperiodycznych wypłat za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie,
 2. wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz za czas nie zawinionego przez pracownika przestoju,
 3. gratyfikacji (nagród) jubileuszowych,
 4. wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, a także za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
 5. ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy,
 6. dodatkowego wynagrodzenia radcy prawnego z tytułu zastępstwa sądowego,
 7. wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
 8. kwoty wyrównania do wynagrodzenia za pracę do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 9. nagród z zakładowego funduszu nagród, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, należności przysługujących z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej,
 10. odpraw emerytalnych lub rentowych albo innych odpraw pieniężnych,
 11. wynagrodzenia i odszkodowania przysługującego w razie rozwiązania stosunku pracy

– stosując poniższe zasady.

Nie uwzględnia się przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego składników za okresy dłuższe niż miesiąc (np. premii kwartalnych, rocznych, nagród jubileuszowych). Składniki te wypłaca się w przyjętych terminach ich wypłaty.

Wynagrodzenie urlopowe oblicza się  dzieląc podstawę wymiaru przez liczbę godzin, w czasie których pracownik wykonywał pracę w okresie, z którego została ustalona ta podstawa, a następnie,  mnożąc tak ustalone wynagrodzenie za jedną godzinę pracy przez liczbę godzin, jakie pracownik przepracowałby w czasie urlopu w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, gdyby w tym czasie nie korzystał z urlopu.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com