Likwidacja zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Pracodawca zobowiązany do tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych może w każdym czasie zrezygnować z tworzenia funduszu; może też dowolnie ukształtować wysokość odpisu na fundusz.

Decyzja w tych sprawach musi być jednak zawarta w treści regulaminu wynagradzania lub układu zbiorowego pracy (zgodnie z art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych). W przypadku, gdy u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa, postanowienia regulaminu wynagradzania, o których mowa powyżej, wymagają uzgodnienia z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów.

Pracodawca nie ma obowiązku uzasadniania w jakikolwiek sposób swojej decyzji o zaprzestaniu prowadzenia funduszu. Decyzja taka może być podjęta na stałe lub też przejściowo, na przewidywany okres trudności ekonomicznych zakładu (czas określony). W tym ostatnim przypadku w treści układu zbiorowego lub regulaminu wynagradzania należy dokładnie określić termin, do którego fundusz nie będzie tworzony.

W razie zaprzestania prowadzenia funduszu socjalnego nie ma potrzeby wręczania pracownikom z tego powodu wypowiedzeń zmieniających umowy o pracę. Nie ma też potrzeby indywidualnego informowania pracowników o tej zmianie. Pracownicy są informowani o zmianie regulaminu wynagradzania, która musi być obowiązkowo podana do wiadomości pracowników, ponieważ jest to warunkiem formalnym wejścia zmiany regulaminu wynagradzania w życie. Informacja o zmianie regulaminu wynagradzania przekazywana jest pracownikom w sposób przyjęty w zakładzie, a więc np. poprzez wywieszenie na zakładowej tablicy ogłoszeń.

Podjęcie decyzji o zaprzestaniu tworzenia funduszu socjalnego na podstawie postanowień regulaminu wynagradzania nie oznacza, że fundusz ten ulega natychmiastowej likwidacji. W takim przypadku pracodawca nie nalicza i nie wpłaca nowych odpisów, ale ma obowiązek wydatkowania zgromadzonych środków funduszu socjalnego na cele socjalne. Pracodawca ma zatem obowiązek administrowania środkami zlikwidowanego funduszu dopóty, dopóki na rachunku funduszu znajdują się jakiekolwiek środki albo spodziewane są jakiekolwiek środki, np. z tytułu spłaty pożyczek na cele mieszkaniowe. Środki te mogą być przeznaczone tylko na cele socjalne.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych
foto: pixabay.com