Likwidacja kasy przez podatnika – VAT

Zakończenie pracy w trybie fiskalnym wiąże się z przeprowadzeniem odczytu zawartości pamięci w obecności urzędnika skarbowego. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, i dokona likwidacji kasy bez powiadomienia o tym fakcie urzędu, podatnik może zostać ukarany zgodnie z przepisami kodeksu karnego skarbowego.

Z reguły procedura odczytu jest przeprowadzana w siedzibie urzędu skarbowego, w związku z tym kasę należy zabrać ze sobą do urzędu, razem z książką serwisową. Podatnik powinien powiadomić samodzielnie urząd skarbowy o zamiarze zaprzestania ewidencjonowania obrotów, składając „Wniosek o dokonanie odczytu zawartości pamięci fiskalnej”, który powinien być sporządzony według wzoru, który został podany w załączniku nr 3 do Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących, a następnie poinformować firmę serwisującą o miejscu oraz dacie odczytu, bądź przekazać ten obowiązek serwisantowi, który złoży wniosek w imieniu podatnika i zajmie się koordynacją terminów. Wyrejestrowanie kasy fiskalnej zawsze jest przeprowadzane w obecności 3 osób: użytkownika urządzenia, przedstawiciela organu podatkowego oraz serwisanta.

W tej procedurze zostaje wydrukowany z kasy fiskalnej raport rozliczeniowy obejmującego cały okres eksploatacji urządzenia. Po wydrukowaniu dokumentu przedstawiciel fiskusa spisuje protokół, który jest ostatecznym dowodem likwidacji urządzenia (wzór protokołu zawiera załącznik nr 4 do rozporządzenia). Protokół musi zostać sporządzony w trzech egzemplarzach.

Kategorie: VAT.