Kwota odliczeń na cele mieszkaniowe bez zmian w 2016 r.

Wysokość kwoty stanowiącej podstawę określenia przysługującej kwoty odliczeń od podstawy obliczenia podatku z tytułu wydatków na cele mieszkaniowe będzie taka sama jak w roku obecnym.

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe, w 2016 r. kwota ta wyniesie 325 990 zł. Kwota ta jest ogłaszana przez Ministerstwo Finansów co roku do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy. Stanowi ona podstawę określenia przysługującej kwoty odliczeń od podstawy obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wydatków na cele mieszkaniowe – art. 26b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W praktyce powyższe oznacza, że kwota 325 990 zł będzie mieć zastosowanie przy tzw. uldze odsetkowej, która daje prawo do odliczeń z tytułu spłaty odsetek od kredytu mieszkaniowego zaciągniętego przez podatnika w latach 2002-2006. Ulga ta odnosi się też do odsetek od kredytu, który podatnik zaciągnął w celu spłaty kredytu mieszkaniowego albo kredytu przeznaczonego na spłatę kredytów.

Reasumując w przypadku gdy podatnik skorzysta z rozliczenia pierwszy raz w obecnym roku, jego limit ulgi wyniesie przedstawione 325 990 zł. Jak wynika z obecnych regulacji, przez cały czas dokonywania odliczeń podatnika obowiązuje limit wyznaczony za rok, za który ulga przysługiwała po raz pierwszy.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych
foto: pixabay.com

Kategorie: PIT.