Kwartalny okres rozliczeniowy w podatku akcyzowym – Akcyza

Nie wszyscy podatnicy podatku akcyzowego od wyrobów węglowych wiedzą, że nie muszą oni dokonywać comiesięcznego (w zasadzie – co dwumiesięcznego) rozliczania podatku akcyzowego z tytułu sprzedaży (zużycia) tych wyrobów. Ustawodawca w art. 26 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym delegował na Ministra Finansów możliwość ustalenia kwartalnych okresów rozliczeniowych.

Możliwość ta została wykorzystana w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 października 2013 r. w sprawie wyrobów akcyzowych, w przypadku których podatnicy mogą stosować kwartalny okres rozliczeniowy. Zgodnie z jego przepisami, deklarację dla podatku akcyzowego od wyrobów węglowych „AKC-WW” składa się za kwartalny okres rozliczeniowy w terminie do 25. dnia przypadającego w drugim miesiącu po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy. Podatek akcyzowy od wyrobów węglowych wpłaca się za kwartalny okres rozliczeniowy w terminie do 25. dnia przypadającego w drugim miesiącu po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Uprawnienie to zależy od wyłącznej woli podatnika – nie jest konieczne spełnienie żadnych wymogów, by skorzystać z kwartalnego sytemu rozliczeń.