Kwalifikacja podatkowa wydatków poniesionych na prace rozwojowe – CIT

Kwalifikacja podatkowa wydatków poniesionych na prace rozwojowe zarówno rozpoczętych przed dniem 1 stycznia 2009 roku, jak i po tym dniu wymaga co do zasady oceny, czy nie stanowią one wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w powołanym art. 16b ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku…

16. Kwalifikacja podatkowa wydatków poniesionych na prace rozwojowe

Kategorie: CIT.