Kwalifikacja czynności prawnej w aspekcie podatku od towarów i usług na przykładzie rozporządzenia zabudowanym gruntem – VAT

Kwestia opodatkowania danych czynności czy też zdarzeń uzależniona jest przede wszystkim od ekonomicznych skutków, które są autonomiczne od krajowego prawa cywilnego. Pozwala to na zapewnienie zasady powszechności opodatkowania oraz zapobiega naruszeniu zasady konkurencyjności podatku od wartości dodanej. Preferowanie oceny skutków podatkowych czynności według kryterium ekonomicznego służy przede wszystkim oderwaniu od pojęć z zakresu prawa cywilnego, które w każdym kraju członkowskim jest inne. Nie może stanowić podstawy do całkowitego abstrahowania od rzeczywistego przebiegu i skutków dokonywanych czynności.

Ocena czynności w aspekcie jej skutków ekonomicznych nie może sprowadzać się do elementów subiektywnych, występujących po stronie jednej ze stron danej dostawy, czy też usługi. Skutki ekonomiczne czynności, czy też zdarzenia muszą mieć charakter obiektywny, odnoszący się do obu kontrahentów, być znane wszystkim, a nie tylko stronom czynności. Pewność stosowania prawa wymaga, aby konsekwencje podatkowe czynności były następstwem zobiektywizowanych skutków ekonomicznych zdarzenia, które są jasne i widoczne dla wszystkich, a nie tylko istnieją w świadomości lub intencjach stron dostawy lub usługi.

Skutkiem ekonomicznym i gospodarczym dostawy gruntu wraz z istniejącymi budynkami i budowlami jest nabycie przez spółkę prawa do rozporządzania zabudowanym gruntem. Ten skutek ma charakter obiektywny i widoczny dla wszystkich uczestników obrotu gospodarczego. W zakresie skutków tej czynności na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług nie ma żadnego znaczenia cel ekonomiczny nabycia działki istniejący po stronie kupującego. To, czy nabywca w przyszłości, po dokonaniu dostawy zamierza zburzyć budynki oraz budowle i wznieść nowy budynek, jest bez znaczenia dla kwalifikacji tej czynności w aspekcie tej daniny publicznoprawnej.

Nie można zatem dostawy zabudowanych gruntów traktować jako czynności wyłączonej spod zwolnienia przedmiotowego określonego w  art. 43 ust. 1 pkt 10 lub 10a ustawy o podatku od towarów i usług tylko z tych względów, że nabywca zamierza wyburzyć budynki oraz budowle i wznieść na tym terenie nowy budynek.

Kategorie: VAT.