Kto jest obowiązany do stosowania kasy fiskalnej – VAT

Należy wskazać, że obowiązanymi do ewidencji swoich obrotów za pomocą kasy fiskalnej są wszyscy przedsiębiorcy, którzy dokonują sprzedaży towarów i świadczą usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych, jeżeli sprzedaż ta jest dokonywana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Samo prowadzenie działalności gospodarczej nakłada na przedsiębiorcę szereg obowiązków, w tym również obowiązków podatkowych. Jednym z ważniejszych jest właśnie rejestrowanie ich obrotów za pomocą kas fiskalnych. Obowiązek ten powstaje w przypadku przekroczenia limitu obrotu sprzedaży, który w 2014 r. wynosi 20 tyś. zł. Po przekroczeniu tej kwoty przedsiębiorca staje się obowiązany do rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kasy fiskalnej. Podatnik traci prawo do zwolnienia z ewidencjonowania po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym przekroczył obowiązujący limit obrotów. W przypadku podatników rozpoczynających sprzedaż w 2013 lub 2014 roku limit ten wylicza się proporcjonalnie do okresu dokonywania sprzedaży.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących są wyszczególnione przykłady, w których podatnicy bez względu na limit obrotów muszą stosować kasy fiskalne, od początku rozpoczęcia działalności. Dotyczy to przedsiębiorców trudniącymi się w:

  1. dostawie gazu płynnego;
  2. dostawie sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego;
  3. dostawie wyrobów tytoniowych;
  4. świadczeniu usług przewozów pasażerów.

Innym obowiązkiem, który ciąży na przedsiębiorcy używającym kasy fiskalnej jest konieczność przeprowadzania przeglądu technicznego urządzenia. Przegląd musi zostać przeprowadzony  nie rzadziej niż co dwa lata, a dokonuje go serwisant.

Kategorie: VAT.