Kryterium socjalne a świadczenia z zfśs – ZUS

W myśl § 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe podstawy wymiaru składek nie stanowią świadczenia finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Zgodnie ze stanowiskiem ZUS możliwość zastosowania tego wyłączenia zależy od zachowania przez pracodawcę przy przyznawaniu świadczeń tzw. kryterium socjalnego (zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o zfśs przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu). W kontrolach przeprowadzanych przez ZUS organ ten prezentuje stanowisko, zgodnie z którym pracodawca (płatnik składek ZUS) przekazując pracownikom świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, takie jak np. bony, świadczenia pieniężne lub paczki z okazji świąt, czy dopłaty urlopowe, w przypadku braku zróżnicowania wysokości (wartości) tych świadczeń w oparciu o kryterium socjalne ma obowiązek pobrać i odprowadzić należne składki ZUS.