Kryteria socjalne a wyłączenie z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne – ZUS

Należy wskazać, że aby świadczenia z ZFŚS mogły korzystać ze zwolnienia ze składek ZUS powinny wchodzić w zakres działalności socjalnej. Za taką działalność uważa się m.in. usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, udzielanie pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe. Wynika to z art. 2 pkt 1 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Ponadto, jak wskazuje art. 8 ust. 1 tej ustawy, przyznanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu musi być uzależniona od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu. W wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 7 marca 2013 r. (III AUa 922/12) Sąd wskazał, że przepis art. 8 ust. 1 ustawy z 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych wyraźnie określa związek pomiędzy wartością przyznawanego świadczenia a łącznie rozpatrywaną sytuacją życiową, rodzinną i materialną osoby uprawnionej.