Koszty postępowania odwoławczego z tytułu wpisu od odwołania oraz wynagrodzenia pełnomocnika a koszty uzyskania przychodów – CIT

Udokumentowane przez szpital koszty postępowania odwoławczego z tytułu wpisu od odwołania oraz wynagrodzenia pełnomocnika mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów – takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 23 stycznia 2014 r., nr sprawy IPTPB3/423-423/13-2/GG.

Szpital zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych zorganizował przetarg na zakup materiałów i świadczenie usług. Zdarzyło się, że kilka z firm, których oferty zostały odrzucone, złożyły odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych. Po rozpatrzeniu odwołania Krajowa Izba Odwoławcza nakazała dokonanie ponownego badania i oceny oferty. Szpital poniósł koszty postępowania odwoławczego z tytułu wpisu od odwołania oraz wynagrodzenia pełnomocnika.

Szpital zajął następujące stanowisko: wydatki, o których mowa stanowią koszty uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy  z dnia 15 lutego 1992 r.  o podatku dochodowym od osób prawnych . Szpital uznał, ze spory sądowe oraz arbitrażowe są normalnym elementem naszej rzeczywistości gospodarczej i nie ma powodu, aby koszty z nimi związane nie zmniejszały podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym. Ponadto wydatki o tym charakterze nie zostały wymienione przez ustawodawcę w art. 16 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r.  o podatku dochodowym od osób prawnych , a co za tym idzie jedynym kryterium do oceny tych wydatków jest treść art. 15 ust. 1 ustawy.

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi poparł stanowisko zajęte przez szpital. Organ podatkowy podkreślił, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawierają szczególnych rozwiązań dotyczących zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków dotyczących kosztów postępowania odwoławczego z tytułu wpisu od odwołania oraz wynagrodzenia pełnomocnika. Jednakże z faktu niezaliczenia danej kategorii wydatków do wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów na podstawie wyłączenia zawartego w art. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie wynika automatyczny wniosek, że wydatek ten może stanowić koszt uzyskania przychodów.     Zdaniem organu, wydatek ten musi bowiem spełniać ogólną zasadę zawartą w art. 15 ust. 1 tej ustawy, tj. być poniesionym w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Organ podkreślił, że wydatek musi mieć swoje racjonalne i ekonomiczne uzasadnienie. W ocenie organu mimo tego, że nie można tych wydatków powiązać z konkretnym przychodem, to jednak wiążą się one z prowadzoną przez szpital działalnością oraz zostały poniesione w celu ochrony jego interesów.

Dlatego należało uznać,  że udokumentowane przez szpital koszty postępowania odwoławczego z tytułu wpisu od odwołania oraz wynagrodzenia pełnomocnika mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.

Kategorie: CIT.