Koszty odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia mogą stanowić koszty uzyskania przychodów

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 tej ustawy. Na tym tle powstał spór, czy kosztami uzyskania przychodów mogą być wydatki poniesione przez podatnika w związku z odstąpieniem od umowy lub jej wypowiedzeniem. Jak wynika z poglądu utrwalonego w orzecznictwie sądowoadministracyjnym, Jak stwierdził WSA w wyroku z dnia 4 grudnia 2015 r. (III SA/Wa 610/15), kosztem podatkowym podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą mogą być również koszty zabezpieczające źródło przychodów – to znaczy koszty poniesione na ochronę istniejącego – podstawowego – źródła przychodów, w taki sposób, aby to źródło funkcjonowało w bezpieczny sposób, tak aby doszło do ograniczenia strat finansowych przez rezygnację z pewnych wydatków (koszty najmu nierentownych inwestycji), pomimo poniesienia pewnych kosztów (kara umowna lub tzw. „odstępne”), które właśnie zabezpieczeniu źródła przychodów mają służyć.

Podsumowując, wydatki poniesione w związku z odstąpieniem od umowy lub jej wypowiedzeniem mogą stanowić koszty uzyskania przychodów.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com

Kategorie: CIT.