Korzystanie przez wspólnika z nieoprocentowanej pożyczki – PIT

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 20 listopada 2013 r., nr sprawy ILPB1/415-964/13-2/IM, stwierdził że  korzystanie przez wspólnika z nieoprocentowanej pożyczki w części udzielonej przez rodziców będących pozostałymi wspólnikami spółki powoduje powstanie przychodu. Natomiast przychód ten, z uwagi na pokrewieństwo, jest zwolniony od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej są wszelkie przysporzenia lub korzyści majątkowe związane z tą działalnością. Przedmiotowa korzyść  nie musi skutkować bezpośrednim zwiększeniem aktywów podmiotu gospodarczego. Korzyścią taką może być także otrzymanie usług na warunkach odbiegających od warunków rynkowych (stawiających dany podmiot w uprzywilejowanej pozycji w stosunku do innych podmiotów rynkowych, np. otrzymanie nieoprocentowanej pożyczki). W takim przypadku podatnik uzyskuje korzyść majątkową w postaci zwolnienia go z obowiązku wydatkowania określonych środków, co skutkuje brakiem uszczerbku w majątku podatnika jaki nastąpiłby w przypadku, gdyby do takiego nieodpłatnego świadczenia nie doszło, a podatnik musiałby zawrzeć umowę na warunkach rynkowych.

Jednakże przychód z wyżej wymienionych świadczeń otrzymanych od osób zaliczonych m.in. do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn jest na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy z dnia  26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych  zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wolne od podatku dochodowego są zatem nieodpłatne świadczenia otrzymane m.in. od rodziców.

Kategorie: PIT.