Kiedy dokonujemy odliczenia z faktur korygujących w nowym stanie prawnym od początku 2014 r.? – VAT

Na to pytanie odpowiada ust. 19a w związku z ust. 10 i 13 art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług. Przepis ten ma charakter szczególny i nakazuje, aby odliczenia z faktur zmniejszających podstawę opodatkowania i podatek naliczony zaewidencjonować i zadeklarować za miesiąc (kwartał), w którym je otrzymano. Przepis ten odwołuje się do ust. 13 i 14 art. 29a tej ustawy, czyli do faktur zmieniających in minus wielkość odliczenia.

A co z fakturami korygującymi in plus? Tu musi mieć zastosowanie zasada ogólna, czyli ust. 10 i 13 art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług, czyli odliczenie z tej faktury musi nastąpić za miesiąc (kwartał), w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu czynności będącej przedmiotem skorygowania tą fakturą. Dotyczy to zwłaszcza pomyłki in minus, która jest korygowana in plus. Natomiast zmianę ceny in plus po wystawieniu faktury podatnik otrzymujący fakturę korygującą teoretycznie mógłby uwzględnić w rozliczeniu za miesiąc (kwartał), w którym otrzymał fakturę korygującą, lecz nie wynika to z treści obowiązujących przepisów.