Kary umowne jako koszt uzyskania przychodu – CIT

Z zaniechaniem inwestycji może wiązać się obowiązek uiszczenia przez podatnika kar umownych, np. niewywiązanie się z terminu określonego w umowie będzie skutkowało naliczeniem kary umownej. Na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie uważa…

18. Kary umowne jako koszt uzyskania przychodu

Kategorie: CIT.